Våre sponsorer - klikk på bildene for å hoppe til hjemmesidene

Alt om vær og skiløyper på Venabygdsfjellet

Status på preparering av skiløyper: Skisporet  -- Her er vår Kjøreplan  Skiløypekart
Webkamera: Trabelifjellet, Gunnarbu, Venabu Fjellhotell. Venabu Hytter
Værmelding:  yr.no, storm.no, AccuWeather
Snødybder:  yr.no-snødybder       Veimeldinger: FV27 Venabygdsfjellet
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Frivillige bidrag kan overføres til konto 2095 55 89654

eller vippses til #15363 VTSA

Vedtekter for VTSA

 

Vedtekter for Venabygdsfjellet Turskiløyper SA, vedtatt 28/3 2015

 

§ 1. SELSKAPSFORM

Virksomhetens navn er Venabygdsfjellet Turskiløyper SA. Virksomheten skal ha forretningsadresse i Ringebu kommune.

Virksomheten er et samvirkeforetak iht. Samvirkeloven. Medlemmene hefter ikke personlig for foretakets forpliktelser.

 

§ 2. FORMÅL

Venabygdsfjellet Turskiløyper SA har som formål å sikre medlemmenes interesse, og sikre finansiering for merking og preparering av gode skiløyper på Venabygdsfjellet. Løypenettet legges i henhold til løypeplan med utgangspunkt i godkjente kommunedelplaner og reguleringsplaner i Ringebu Kommune.

Sentralt i dette ligger også drift og utviklingsoppgaver som å:

 • Inngå bruksavtaler med Venabygd Grunneierlag på vegne av berørte grunneiere, herunder enkel rydding og vedlikehold av løypene på barmark.
 • Utarbeide løypekart, sørge for skilting og merking av løypetraseene.
 • Innhente tilbud og inngå avtaler om oppkjøring av løypene.
 • Prioritere omfang og oppkjøringsrekkefølgen av løypenettet.
 • Sette opp budsjett og ha ansvar for innhenting av bidragsmidler som dekker budsjettet.
 • Føre regnskap for Venabygdsfjellet Turskiløyper SA samlede aktiviteter i henhold til gjeldende regnskapslov.

Det er en erklært målsetting at medlemmene skal samarbeide om de nevnte oppgaver ved å ta hensyn til hverandres interesser.

 

§ 3. ORGANISASJON

Lagets organer er:

 • Årsmøtet
 • Styret

 

§ 4.  MEDLEMMER

Medlemmer i Venabygdsfjellet Turskiløyper SA skal være fra følgende:

 • Personlige medlemmer.
 • Turistbedrifter og næringsdrivende.
 • Hytteeiernes velforeninger, og andre foreninger.
 • Grunneierne representert ved Grunneierlag.
 • Personlige medlemmer tegner seg for 1 andel av kr 1.000,- som gir 1 stemme.
 • Medlemmer som er turistbedrifter, næringsdrivende, foreninger og grunneierlag tegner seg for 1 andel av kr 5.000,-, som gir 1 stemme til hvert medlem, og kan møte med 3 representanter på årsmøtet.
 • Selskapskapitalen skal ikke forrentes. Selskapskapital betales ikke tilbake ved utmelding.
 • Medlemmmene har selv ansvaret for at det blir valgt representanter til årsmøtet, og at de har kandidater til styret.
 • Medlemmer betaler årlig medlemskontingent.
 • Medlemskapet sies opp skriftlig, med rett til uttredelse 31.12 det året oppsigelsen skjer. Oppsigelsen må være levert senest 1. oktober i uttredelsesåret.
 • Hvis et medlem bidrar med omsetning utover den årlige medlemskontingent, tildeles 1 ekstra stemme pr omsetning på kr 10.000,- for perioden 1.1 til 31.12 forut for påfølgende årsmøte.

 

§ 5. Valgkomiteen

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer.

Etter det første året skal 1 medlem være på valg. Dette medlemmet trekkes ut ved loddtrekning. Etter det andre året skal 1 av medlemmene som har sittet i valgkomiteen i 2 år, være på valg. Denne trekkes også ut ved loddtrekning. Deretter skal hvert år representanter som har sittet i tre år, være på valg.

Valgkomiteens mandat er:

 1. Foreslå valg på styremedlemmer og varamedlemmer.
 2. Foreslå valg av styrets leder.
 3. Foreslå valg av interne revisorer
 4. Foreslå styrets honorar.

 

§ 6. ÅRSMØTET

Årsmøtet er Venabygdsfjellet Turskiløyper SAs øverste organ, og holdes hvert år, senest 2. påskedag. Årsmøtet avholdes i Ringebu kommune, og alle medlemmer har rett til å møte på årsmøtet.

Styret innkaller til årsmøtet via e-post eller brev med 1 måneds varsel til alle medlemmene. Saksliste, årsmelding, regnskap, budsjett, handlingsplan og annen dokumentasjon, må være levert senest 2 uker før årsmøtet.

Dette brev går til:

 1. Personlige medlemmer.
 2. Turistbedrifter og næringsdrivende - til bedriftens ledere.
 3. Hytteeiernes velforeninger og andre foreninger - til styreleder i foreningene.
 4. Grunneierlag - til lagenes ledere.
 5. Ringebu kommune - ved ordfører

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest innen 31. januar.

Alle saker med unntak av saker nevnt under § 12 og § 14 avgjøres ved simpelt flertall. Stemmelikhet avgjøres ved møteleders dobbeltstemme.

Medlemmer kan la seg representere med skriftlig fullmakt. Ingen kan være fullmektig for mer enn 1 medlem.

Årsmøtet ledes av styrets leder, dersom ikke annen møteleder velges. Hvis styrets medlemmer (som har møterett) velges som årsmøterepresentanter, kan de delta i alle voteringer.

 

§ 7. ÅRSMØTETS OPPGAVER

På ordinært årsmøte behandles:

 1. Styrets beretning
 2. Godkjenning av resultatregnskap.
 3. Fastsettelse av honorar til revisor
 4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd, budsjett og handlingsplan
 5. Handlingsplan
 6. Budsjett
 7. Andre saker som iht lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet.
 8. Valg av Styrets leder for ett år og representanter til styret, med tilhørende varamenn, som innstilles for 2 år.
 9. Valg av interne revisorer.
 10. Valg av 1 medlemmer til valgkomité, 1 fra hver medlemsgruppering, velges for 3 år.
 11. Fastsetting av godtgjørelse til styret
 12. Fastsetting av årskontingent for alle medlemmer.

 

§ 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret, eller 10% av medlemmene krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje skriftlig med minst 2 ukers varsel. På ekstraordinært årsmøte kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallelsen.

 

§ 9. STYRET
 • Venabygdsfjellet Turskiløyper ledes av et styre på 5 medlemmer, pluss personlige varamenn.
 • Blant disse 5 innstiller valgkomiteen på styrets leder.
 • For å være beslutningsdyktig må minst 3 av 5 i styret være tilstede.
 • Leder velges for et år, og de øvrige i styret velges for 2 år, og kun medlemmer er valgbare til styret.
 • Styremedlemmer velges blant personlige medlemmer, foreninger, turistbedrifter,næringsdrivende og grunneiere.
 • Styret skal bestå av 1 fra grunneierlag, 1 fra turistbedrifter og 1 fra fritidseiendommene. De 2 siste plassene velges fritt blant medlemmer.
 • Fra styremøtet føres det protokoll som sendes til alle styremedlemmer og varamedlemmer.

 

§ 10. REPRESENTASJON AV SELSKAPET UTAD

Styrets leder representerer Venabygdsfjellet Turskiløyper SA utad, og rapporterer løpende til styret. Venabygdsfjellet Turskiløyper SA forpliktes ved styrelederens og ett styremedlems underskrift i fellesskap.

 

§ 11. DRIFTSLEDER

Foretaket skal ikke ha daglig leder.

 

§ 12. DRIFT og ØKONOMIFORHOLD

Revisor:

Foretaket har ikke revisjonsplikt. Intern revisor velges fra medlemmene.

 

Krav til forsvarlig egenkapital:

Venabygdsfjellet Turskiløyper SA skal alltid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i foretaket.

 

inansiering av driften:

Driften søkes finansiert bl.a. gjennom:

   a. Bidrag fra medlemmene.

   b. Tilskudd og sponsorinntekter

 

Disponering av lagets midler:

Vedtak om bruk av årsoverskuddet blir foretatt av årsmøtet etter forslag fra styret. Andelen av årsoverskuddet som ikke benyttes til fondsavsetninger for å sikre driften og styrke egenkapitalen skal avsettes til etterbetalingsfond (jf. Samvirkelova § 28). Årsmøtet kan ikke vedta et høyere beløp til etterbetalingsfond enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv avgjøre hvordan beløpet skal benyttes innenfor de rammene som følger av Samvirkelovas §§ 27 til 31.

Årsmøtet kan vedta at hele eller deler av etterbetalingsfondet skal deles ut til medlemmene. Utdeling må skje på grunnlag av medlemmenes omsetning med foretaket i de to siste årene før det aktuelle årsmøtet, regnet fra begynnelsen av den aktuelle måneden. På samme vilkår kan årsmøtet vedta at hele eller deler av etterbetalingsfondet skal avsettes til medlemskapitalkonti (jf. Samvirkelova § 29).

Årsmøtet kan også redusere etterbetalingsfondet uten at det skjer utbetaling til medlemmene eller overføring til medlemskapitalkonti som nevnt over.

 

§ 13. VEDTEKTSENDRINGER

Endring av vedtektene kan foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Et medlem som ønsker å fremme forslag om vedtektsendring, må sende dette skriftlig til styret innen 1. februar. Eventuelle vedtektsendringer som er vedtatt og godkjent skal straks meldes medlemmene.

 

§ 14. TVISTER

Oppstår det tvister mellom laget og ett eller flere medlemmer, skal tvisten avgjøres ved voldgift. Hver av partene oppnevner en voldgiftsperson, og lederen oppnevnes av Sør-Gudbrandsdal tingrett. Hvis partene ikke innen 14 dager har oppnevnt sitt medlem, oppnevner sorenskriveren disse.

 

§ 15. OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Venabygdsfjellet Turskiløyper SA skal uten opphold sendes til alle medlemmene. Oppløsning av Venabygdsfjellet Turskiløyper SA kan bare besluttes av ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

For at oppløsningsvedtaket skal være gyldig, må mer enn halvparten av medlemmenes stemmer være tilstede. Dersom frammøtet er mindre, skal det holdes ekstraordinært årsmøte innen 2 mnd. etter det ordinære årsmøtet. Beslutningen kan da tas med 2/3 av de frammøttes stemmer.

Årsmøtet som vedtar oppløsning skal gjøre vedtak om hvordan lagets eiendeler skal disponeres innenfor rammene gitt i Samvirkelova. Gjenværende frie midler skal gå til allmennyttige formål i Ringebu kommune.

 

§ 16. IKRAFTTREDELSE

Disse vedtektene er vedtatt på stiftelsesmøtet den 28.12.08, og trer i kraft fra samme dag.

 

Vedtektene ble revidert på årsmøtet 28.3.2015
Endringer fra årsmøte 27.6.2020 er merket med fet type og kursiv, ref protokoll. 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer